Misija i vizija

Suštinska ideja osnivanja YP je pre svega edukacija i usavršavanje Mladih profesionalaca, kao i promocija i upoznavanje sa radom IAA Serbian Chapter-a. U skladu sa tim definisali smo sledeću misiju i viziju.

Misija
– Promocija profesije među mladim profesionalcima iz struke i studentima.
– Zastupanje interesa struke.
– Podsticanje na lični razvoj i preuzimanje vođstva u vrhunskom profesionalnom razvoju kroz obrazovanje i obuku za potrebe industrije marketinških komunikacija.
– Iniciranje i snažna podrška procesu primene regulative i samoregulacije u oblasti komunikacija.
– Ostvarivanje saradnje među YP koji zastupaju interese agencija, medija i oglašivača i upoznavanje sa principima visokih profesionalnih standarda koje IAA propagira među svojim članovima.
– Promovisanje uloge i doprinosa komunikacija kao glavnog pokretača svih zdravih ekonomija i razvoja raznovrsnih i nezavisnih medija u otvorenom društvu
.

Vizija
– Jedinstveni glas marketinške profesije.
– Stvaranje globalnog partnerstva među mladim stručnjacima, ali i sa članovima IAA.